ค้นหา

แสดงผลค้นหาก่อนหน้า
<% if (coveoFieldValue("HasLayout") === "1" || raw.syssource !== currentSourceName()) { %> <%= coveoFieldValue("doctitle") ? highlight(coveoFieldValue("doctitle"), titleHighlights) : coveoFieldValue("name") %>
<%= raw.shortdescription%> <% } else { %> <%= coveoFieldValue("doctitle") ? highlight(coveoFieldValue("doctitle"), titleHighlights) : coveoFieldValue("name") %>
<%= raw.shortdescription%> <% } %>