ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (“แบบสำรวจ”) เป็นสิทธิเฉพาะของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“เอสโซ่”/“บริษัท”) โดยผู้ตอบแบบสำรวจ (“ผู้ตอบ”) จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทอาจทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ตอบทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

แบบสำรวจและข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย หากมีข้อขัดแย้ง ผู้ตอบและบริษัทตกลงให้ศาลไทยที่มีเขตอำนาจเป็นผู้พิจารณา

ในการส่งแบบสำรวจมายังบริษัท ผู้ตอบยืนยันและรับรองว่า

 • ข้อความที่กรอกในแบบสำรวจถูกต้อง
 • มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี
 • เป็นผู้เขียนและเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา แต่เพียงผู้เดียว
 • ได้สละสิทธิ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน (Moral Right) ทั้งหมดที่ผู้ตอบอาจมีในข้อความที่ได้กรอกไว้ในแบบสำรวจโดยสมัครใจ
 • ข้อความที่ผู้ตอบได้กรอกไว้ในแบบสำรวจไม่มีส่วนใดที่ฝ่าผืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ

ผู้ตอบตกลงและรับรองว่าจะไม่ส่งข้อมูลในแบบสำรวจที่

 • เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า กรรมสิทธิ์อื่น ๆ สิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม
 • ละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุมการส่งออก การคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ หรือการโฆษณาอันเป็นเท็จ)
 • มีข้อความหมิ่นประมาท ใส่ร้ายผู้อื่น แสดงความเกลียดชัง แสดงความลำเอียง เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือศาสนา หรือคุกคาม ล่วงละเมิดต่อบุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ได้รับค่าชดเชย หรือค่าตอบแทน ในการตอบแบบสำรวจจากบุคคลที่สาม
 • อ้างถึง เว็บไซต์ ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้อื่น
 • มีไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือไฟล์อื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

ผู้ตอบตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท (รวมถึง เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า พนักงาน และบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการ) จากการฟ้องร้อง การเรียกร้อง การเรียกค่าเสียหาย (ทั้งที่เกิดขึ้นจริงจริงและที่เป็นผลสืบเนื่อง) ในทุกรูปแบบ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ รวมถึงค่าทนายความ อันเกิดจากการละเมิดคำรับรองของผู้ตอบที่ระบุไว้ข้างต้น การละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สาม

สำหรับเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ตอบได้ส่งมาพร้อมกับแบบสำรวจผู้ตอบให้สิทธิ์กับบริษัทอย่างถาวร เพิกถอนไม่ได้ ไม่คิดค่าสิทธิ มีสิทธิที่จะโอน และอนุญาตในการคัดลอก แก้ไข ลบทั้งหมด ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ แปล ทำงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ขาย แจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว และ/หรือนำเนื้อหาดังกล่าวไปรวมกับแบบฟอร์ม สื่อ หรือ เทคโนโลยีใด ๆ ได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องชำระค่าตอบแทนให้กับผู้ตอบ

ผู้ตอบตกลงและรับทราบว่า ผู้ตอบเป็นจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ส่งมาพร้อมกับแบบสำรวจ เนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ตอบส่งมาจะไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ ในการรักษาความลับของบริษัท ตัวแทน บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หุ้นส่วน หรือบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน

การที่ผู้ตอบได้ส่งหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรืออีเมล มาพร้อมกับแบบสำรวจ ผู้ตอบยอมรับว่าบริษัทและบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการอาจใช้หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรืออีเมล เพื่อติดต่อผู้ตอบเกี่ยวกับสถานะการให้ข้อคิดเห็นและวัตถุประสงค์ด้านการจัดการดูแลระบบอื่น ๆ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามนโยบายความเป็นส่วนตัว