นโยบายความเป็นส่วนตัวในเรื่องการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่

นโยบายความเป็นส่วนตัวในเรื่องการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามนิยามด้านล่าง) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับบริษัท

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“เอสโซ่”/“บริษัท”) ขอขอบคุณที่ท่านได้ทำการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (“แบบสำรวจ”) ของบริษัท เนื่องจากความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้น บริษัทขอให้ท่านทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติของเอสโซ่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยบริษัทอาจมีประกาศเพิ่มเติมเพื่อแจ้งวิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลที่บริษัทได้รับเพิ่มเติมจากท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายถึงวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ตามนิยามด้านล่าง) โดยบริษัท สำหรับผู้ตอบแบบสำรวจ (“ผู้ตอบ”)

บริษัท ใช้คำบางคำที่ได้ถูกนิยามไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ตามที่ได้นิยามไว้ใน หมวดที่ 1 คำนิยาม

หมวดที่ 1 คำนิยาม

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

“เอ็กซอนโมบิล” และ/หรือ “บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล” หมายถึง (ก) เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทแม่ของ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น (ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทแม่ของ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม (1) เป็นเจ้าของ หรือ (2) ควบคุม มากกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงหรือแต่งตั้งกรรมการของบริษัทหรือตำแหน่งอื่นที่มีการทำงานที่คล้ายคลึงกัน (“บริษัทในเครือ”) และ (ค) กิจการร่วมทุนใดที่ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทแม่ของ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทในเครือ มีอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการทั่วไป

“ถูกประมวลผล” หรือ “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการ หรือการดำเนินการเป็นชุดกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าด้วยระบบอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดการ การจัดโครงสร้าง การเก็บรักษา การปรับหรือเปลี่ยนแปลง การกู้คืน การให้คำปรึกษา การนำไปใช้ประโยชน์ การเปิดเผยโดยการส่งผ่าน การเผยแพร่หรือการทำให้ปรากฏโดยประการอื่น การจัดเรียงหรือการจัดหมวดหมู่ การห้ามหรือจำกัด การลบทิ้ง หรือการทำลาย เป็นต้น

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่มีการระบุตัวตน หรือที่สามารถระบุตัวตนได้ (“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “บุคคล”) โดยบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้คือบุคคลหนึ่งที่สามารถระบุตัวตนได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม เฉพาะอย่างยิ่ง โดยการอ้างถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้ระบุตัวตนนั้น เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง ตัวระบุออนไลน์ หรือโดยการอ้างถึงปัจจัยบ่งชี้เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่า ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางภายภาพ ทางสรีระ ทางพันธุกรรม ทางอารมณ์ ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม หรือทางสังคมของบุคคลนั้น

แบบสำรวจนี้ จัดทำโดยเอสโซ่ การเข้าทำแบบสำรวจของผู้ตอบเป็นไปโดยความสมัครใจของบุคคลนั้นๆ โดยผู้ตอบสามารถเข้าส่งแบบสำรวจนี้ผ่านทาง www.feedback.esso.co.th (“เวปไซต์”)

หมวดที่ 2 ตัวตนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับแบบสำรวจนี้ คือ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
ประเทศไทย

หมวดที่ 3 ผู้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ส่งไปถึง

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ส่งถึงผู้ตอบที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ใน หมวดที่ 2 ข้างต้น ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้

ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

หากผู้ตอบมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และต้องการที่จะเข้าทำแบบสำรวจ กรุณาส่งมอบความยินยอมของผู้ปกครองสำหรับการเข้าทำแบบสำรวจ

หมวดที่ 4 การปฏิบัติตามกฎหมายของเอสโซ่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)

เอสโซ่ให้คำมั่นว่าจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย

เอสโซ่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เอสโซ่มีสิทธิโดยชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานตามกฎหมายดังต่อไปนี้

  • เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบธรรมของเอสโซ่ เช่น แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ เพื่อตอบข้อสอบถามเกี่ยวกับธุรกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และเพื่อความปลอดภัยของธุรกรรม เว้นแต่ ประโยชน์ดังกล่าวนั้นมีความสำคัญน้อยกว่าผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล และ/หรือ
  • มีความจำเป็นต้องประมวลผลเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล และ/หรือ
  • มีความจำเป็นต้องประมวลผลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เอสโซ่จะต้องปฏิบัติตาม และ/หรือ
  • บุคคลนั้นได้ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่า

หมวดที่ 5 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัทจะอธิบายตามตารางด้านล่างนี้เกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากผู้ตอบรวมถึงวัตถุประสงค์ที่บริษัทใช้ข้อมูลนั้น :

ลำดับที่ วัตถุประสงค์ของการประมวลผล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ตอบ

รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เช่น แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ คำร้องขอ/คำติชม และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ผู้ตอบอาจให้ไว้

2. เพื่อการเข้าร่วมในโปรแกรมทางการตลาด รวมไปถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทางการตลาด
3. เพื่อยืนยันตัวตนและการมีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมทางการตลาดของผู้ตอบ
4. เพื่อให้บริการและสิทธิประโยชน์แก่ผู้ตอบ
5. เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับการออกแบบและการบริหารจัดการโปรแกรมทางการตลาด และการวิจัยด้านการตลาด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การเจาะจงโปรไฟลิ่งของผู้ตอบ)

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ตอบ

ไอพีแอดเดรส (IP Address)

(ที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกำหนดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ตอบ) ประเภทอุปกรณ์ ประเภทโดเมน ประเภทเบราว์เซอร์ (เช่น ไฟร์ฟ็อกส์ (Firefox), โครม (Chrome) หรือ อินเตอร์เน็ต เอ็กส์พลอเรอร์ (Internet Explorer) วันและเวลาที่เข้าเยี่ยมชม และรหัสบ่งชี้อัตลักษณ์ของไลน์ (LINE Unique Identity) ที่กำหนดสำหรับบัญชีไลน์ของผู้ตอบ

รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เช่น

แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ พิกัดเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ตอบชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ คำร้องขอ/คำติชม และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ผู้ตอบอาจให้ไว้

6. เพื่อพัฒนาโปรแกรมทางการตลาดหรือสิทธิประโยชน์และการให้บริการอื่นๆของเอสโซ่แก่ผู้ตอบ และผู้ใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ท่านอื่น ๆ
7. เพื่อริเริ่มหรือวางแผนกิจกรรมทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย (ทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิงอื่น ๆ) ให้กับผู้ตอบเป็นการทั่วไป หรือที่จัดให้กับผู้ใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่บางท่าน หรือทั้งหมดเป็นการเจาะจง

เมื่อเอสโซ่ใช้ความยินยอมจากบุคคลเป็นฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ตอบสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้เมื่อใดก็ได้ในอนาคต ผู้ตอบที่ประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมต้องแจ้งบริษัทที่ ฝ่ายบริการลูกค้าเอสโซ่ หมายเลขโทรศัพท์ 1800 700 777 ระหว่างเวลา 08.00 น – 17.00 น. (วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ อีเมล apfm.cs@exxonmobil.com และบริษัทจะดำเนินการเพื่อยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

หมวดที่ 6 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

เอสโซ่ได้ว่าจ้างบริษัทและบุคคลที่สามให้ปฏิบัติงานแทนเอสโซ่ และในการปฏิบัติงานแทนนี้ บริษัทและบุคคลที่สามเหล่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ การติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการส่งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ให้แก่ผู้ตอบจำเป็นจะต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผ่านหรือใช้โดยบุคคลที่สาม

เพื่อบริหารจัดการการเข้าทำแบบสำรวจและข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บผ่านเว็บไซต์ เอสโซ่ได้เปิดเผย และ/หรือ ได้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบให้แก่บริษัทและบุคคลที่สามเพื่อปฏิบัติงานในนามของบริษัทซึ่งรวมถึง การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำวิจัยด้านการตลาด การจัดเก็บ/การประมวลผลข้อมูล หรือบริการอื่น ๆ แก่เอสโซ่ บริษัทและบุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบตามที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

ทุกครั้งก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการใด ขอให้ผู้ตอบมั่นใจว่าบริษัทได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้ (1) ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับอนุญาตก่อน (2) จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้และตามคำสั่งจากเอสโซ่เท่านั้น (3) จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรือเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัท (กรุณาอ่านรายละเอียดในหมวดที่ 11) และ (4) จะต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอและเหมาะสม

ในบางสถานการณ์ เอสโซ่อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามรายอื่น ซึ่งรวมถึง หน่วยงานที่มีอำนาจ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ผู้ตอบเข้าใช้บริการ และหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง เช่น หากต้องมีการโอนข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของเอสโซ่ หรือเพื่อดูแลตามข้อร้องเรียนและการร้องขอจากบุคคลใด

หากมีการแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามหรือบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที่อยู่นอกประเทศไทย เงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนข้อมูล ตามหมวดที่ 7 ข้างล่างนี้ จะนำมาใช้บังคับ นอกเหนือจากข้อกำหนดตามหมวดนี้

หมวดที่ 7 การโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เอสโซ่อาจมอบหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ ผู้ดำเนินการสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่ผู้ตอบเข้าใช้บริการ บริษัทในเครือและบุคคลที่สามที่ให้บริการ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนด้านธุรกิจและการประกอบกิจการ หรือด้านการตลาด การวิจัย การจัดเก็บ/ประมวลผลข้อมูล หรือบริการอื่นแก่เอสโซ่และบริษัทในเครือ (ต่อไปจะเรียกทั้งหมดรวมกันว่า “บุคคลที่สามตามที่ระบุ”) เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหมวดที่ 5 ข้างต้น ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกประเทศไทยก็ตาม

7.1 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศระหว่างบริษัทในเครือ

เอสโซ่อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดเข้าเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของเอ็กซอนโมบิลซึ่งตั้งอยู่ทั่วโลก และทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสามารถเข้าถึงได้โดยบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ซึ่งบางแห่งตั้งอยู่ในประเทศที่สามที่อาจถูกมองว่าไม่สามารถให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศไทยไปยังผู้รับซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่นอกประเทศไทยจะตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อห้ามต่างๆ เอสโซ่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองในระดับที่เพียงพอจากทุกที่ ที่บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลตั้งอยู่

7.2 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศให้แก่บุคคลที่สาม

เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม เอสโซ่จะมีมาตรการป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามดังกล่าวนั้นสามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเพียงพอ มาตรการป้องกันนี้อาจประกอบด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม คือ (1) การทำสัญญากับบุคคลที่สามเพื่อกำหนดมาตรการ

ต่าง ๆ สำหรับการปฏิบัติตามโดยบุคคลที่สามดังกล่าวนั้น และ (2) การกำหนดมาตรการคุ้มครองที่มีอยู่ตามกฎหมายท้องถิ่นสำหรับบุคคลที่สามในประเทศที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกับที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโอนที่ใช้เฉพาะสำหรับการโอนข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือและการโอนให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับและสำเนาข้อมูลสำหรับการคุ้มครองที่เอสโซ่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ภายในกรอบที่ดีเพียงพอ กรุณาติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 2

หมวดที่ 8 ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

เอสโซ่พยายามรักษาให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลนั้น เอสโซ่ต้องพึ่งพาเจ้าของข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ตอบควรแจ้งให้เอสโซ่ทราบเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบได้มีการเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 9 ความปลอดภัยและการรักษาความลับ

เอสโซ่มีมาตรการป้องกันที่เพียงพอในด้านการบริหารจัดการ ทางเทคนิค และทางกายภาพ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมิให้ถูกทำลายโดยมิได้ตั้งใจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย การสูญหายโดยไม่ตั้งใจ การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต การใช้ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ขัดต่อกฎหมายในทุกรูปแบบจากการทำแบบสำรวจของผู้ตอบ

หมวดที่ 10 สิทธิในการเข้าถึงและการแก้ไข การลบ และการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม การจำกัด และการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายที่ใช้บังคับอาจให้สิทธิแก่ผู้ตอบในการรับรู้วิธีการที่เอสโซ่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบและในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบที่เอสโซ่เก็บรักษาอยู่ สิทธิดังกล่าวนี้มีอยู่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ผู้ตอบยังมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของผู้ตอบ หากผู้ตอบประสงค์ที่จะเพิกถอน สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบที่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบในบางสถานการณ์ สิทธิคัดค้านการประมวลผล เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเหตุผลต่าง ๆ สำหรับสถานการณ์นั้น หรือสิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบเมื่อเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ในบางสถานการณ์

ผู้ตอบมีสิทธิเช่นเดียวกันในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบเพื่อทำให้ผู้ตอบมีและสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ตอบสำหรับการใช้บริการอื่นใดโดยไม่มีอุปสรรคต่อความสามารถในการใช้งานนั้น

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นเป็นการเฉพาะ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเอสโซ่ หมายเลขโทรศัพท์ 1800 700 777 ระหว่างเวลา 08.00 น. –17.00 น. (วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ อีเมล apfm.cs@exxonmobil.com

หมวดที่ 11 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เอสโซ่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่เห็นว่าจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการทำแบบสำรวจของผู้ตอบที่กำหนดให้ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท (เช่น อายุความตามที่กฎหมายกำหนด)

เอสโซ่จะทำการลบหรือทำให้เป็นนิรนามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ:

  • โดยทันทีเมื่อผู้ตอบร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนตัว หรือ
  • ภายใน 3 ปีหลังจากส่งแบบสอบถาม

นอกจากนี้ เอสโซ่บังคับให้บุคคลที่สามตามที่ระบุซึ่งอาจอยู่ในหรือนอกประเทศไทยและที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ของเอสโซ่ ต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน

หมวดที่ 12 ข้อสงสัยและข้อร้องเรียน

เอสโซ่ให้สัญญาว่าจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย หากผู้ตอบมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบหรือหากผู้ตอบต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เอสโซ่มีอยู่และที่เกี่ยวข้องกับผู้ตอบ หรือต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ ผู้ตอบสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเอสโซ่ หมายเลขโทรศัพท์ 1800 700 777 ระหว่างเวลา 08.00 น – 17.00 น. (วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ อีเมล apfm.cs@exxonmobil.com

หมวดที่ 13 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เอสโซ่ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นในหน้าเว็บไซต์นี้ และระบุวันที่ที่มีการแก้ไขด้านบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ขอให้ผู้ตอบเข้าไปอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยสม่ำเสมอเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ