SRC day

เกี่ยวกับแบรนด์ เอสโซ่

พลังงานจากเรา จะส่งให้คุณไปไกลกว่าเดิม

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงที่ดีไปพร้อมกับการมอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานคุณภาพแก่สังคม

  • บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)

    บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

    บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่โรงกลั่นน้ำมันอันทันสมัยที่ อ.ศรีราชา และเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์หลักของเราประกอบไปด้วย น้ำมันเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น และน้ำมันหล่อลื่น

  • ชุมชนและสังคม

    ที่เอสโซ่ เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับชุมชมท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจด้วย และมีความจริงใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการที่ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ มากมาย อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและต่อประเทศชาติโดยรวม